POKORA n.o., zariadenia pre seniorov

Svätého Martina Svätého Jána Svätého Urbana
O nás
Naše vízie
Služby
Cenník
Fotogaléria
Kontakty
Kariéra

Služby

Cieľom našich zariadení sociálnych služieb POKORA n.o. je umožniť našim klientom plnohodnotný život a prežitie staroby v príjemnom rodinnom prostredí našich zariadení. Veľký dôraz kladieme na individuálne potreby klientov a snažíme sa o ich podporovanie a zlepšenie. Ich potreby sú dôležité na udržiavanie a posilnenie zdravotného a psychického stavu, o ktorý sa stará zdravotný, opatrovateľský a sociálny personál v spolupráci so všeobecným a odborným lekárom.

Sociálne služby – Zariadenie pre seniorov

Odborné činnosti

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti
 • Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • pranie, žehlenie, údržba šatstva
 • Ďalšie činnosti

 • zabezpečovanie záujmovej činnosti
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • rehabilitácia, pedikúra a duchovné aktivity
 • Súčasťou našich služieb je rehabilitácia, ktorú vykonáva erudovaná fyzioterapeutka.

  Domov seniorov - rehabilitácia

  Rehabilitácia u seniorov

  Zdravie je najvyššia osobná hodnota z hľadiska kvality života. U seniorov je kvalita života podmienená viacerými aspektami, a to sú zdravie, sebestačnosť v aktivitách denného života a jej udržiavanie na maximálnej možnej úrovni, mobilita, ekonomické zabezpečenie, psychická pohoda a aktívne trávenie voľného času. Pri liečbe ochorení sa uplatňuje farmakoterapia ordinovaná lekárom v kombinácii s nefarmakologickými metódami, a to pohybovou aktivitou, metódami liečebnej rehabilitácie a liečebnej výživy v závislosti od ochorenia a aktuálneho zdravotného stavu.

  Rehabilitácia je proces, ktorý pomáha osobám so zdravotným znevýhodnením rozvinúť alebo posilniť fyzické, mentálne a sociálne zručnosti. Prostredníctvom nej je možné odstrániť alebo zmierniť následky ochorenia alebo úrazu tak, aby sa seniorovi obnovil jeho plnohodnotný život. Aktívny pohyb má pozitívny vplyv na osobnosť ako celok, teda na oblasť fyzického zdravia, prežívanie (emócie, nálada) a oblasť sociálneho života.

  Najčastejšou pohybovou aktivitou je chôdza. Bez ohľadu na vek, má chôdza pozitívny vplyv na viaceré telesné systémy – na kostrovo-svalový systém sa prejavuje novotvorbou kosti a správnym držaním tela, na kardiovaskulárny systém pozitívnym vplyvom na srdce a cievy, na gastrointestinálny systém podporou metabolizmu, znížením rizika vzniku nadváhy a prevenciou zápchy.

  Ak je pohybová aktivita metodicky upravená v závislosti od aktuálneho zdravotného stavu, hovoríme o liečebnej rehabilitácii, ktorá je realizovaná s cieľom zlepšenia fyzickej zdatnosti a dosiahnutia fyzickej a psychickej relaxácie. Môže byť realizovaná v individuálnej alebo skupinovej forme v predoperačnom alebo v pooperačnom období a v následnej starostlivosti, teda aj v Zariadeniach sociálnych služieb.

  K prvkom liečebnej telesnej výchovy zaraďujeme cievnu a dýchaciu gymnastiku, polohovanie, nácvik vstávania, nácvik stoja a chôdze, nácvik sebaopatery, izotonické a izometrické cvičenia, kondičné cvičenia.

  Cievna gymnastika má za cieľ zlepšiť funkciu žilovo-svalovej pumpy na dolných končatinách.

  Dýchacia gymnastika má za cieľ zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest, ventilačné parametre, pohyblivosť bránice a rebier, uvoľniť dýchacie svalstvo a predísť vzniku komplikáciám spôsobených imobilitou v dýchacom systéme, napr. stáze hlienov a rozvoju atelektázy pľúc. Okrem hlavného efektu na dýchací systém má dýchacia gymnastika pozitívny vplyv aj na zmiernenie svalového napätia, zlepšenie prekrvenia tkanív, zmiernenie úzkosti a strachu napr. z udusenia sa.

  Nácvik vstávania, stoja a chôdze sa zahajuje v závislosti od aktuálneho zdravotného stavu, po odporúčaní ošetrujúceho lekára. Nácvik vstávania a stoja (vertikalizácia) má pozitívny vplyv na udržanie fyziologického tonusu posturálnych svalov, má preventívny účinok na demineralizáciu (odvápňovanie) kostí a pozitívne ovplyvňuje psychiku klienta. Dôležitou súčasťou nácviku je tzv. posturálny tréning - cvičenie nácviku stability.

  Domov seniorov - rehabilitácia
  Domov seniorov - rehabilitácia